eMoto

Pomoc - FAQ

W przypadku jakichkolwiek niejasności zapraszamy do skorzystania z Pomocy. Zawiera ona krótkie i konkretne wyjaśnienia najczęstszych wątpliwości związanych z użytkowaniem serwisu Benefia24: zakładanie konta, oferta, płatność, itd. Dział jest otwarty - systematycznie przybywają nowe pytania, na które udzielamy odpowiedzi.

Rejestracja użytkownika, obsługa serwisu Benefia24.pl:
Ubezpieczenie eMoto:

Co to jest Login

Login to Twój indywidualny identyfikator (pseudonim), pod którym chciałbyś być znany i występować w serwisie Benefia24.pl. Wybierz taki login, który lubisz i łatwo zapamiętasz. Nikt inny nie będzie mógł używać identycznego z Twoim loginu. Login powinien składać się tylko z liter (bez polskich znaków z ogonkami), cyfr lub znaków podkreślenia. Sugerowany przez serwis Benefia24.pl login to Twoje Imię.Nazwisko

Po co mi Hasło

Hasło to Twój indywidualny klucz do naszych serwisów i usług. Hasło powinno być trudne do odgadnięcia dla innych osób, ale sam koniecznie musisz je zapamiętać. Hasło nie może być identyczne z loginem i nie powinno być do niego podobne. W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa, hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków. Może się składać z liter (bez polskich znaków) i cyfr. Nigdy nie ujawniaj nikomu swojego hasła.

Problemy z zalogowaniem się na konto

Upewnij się, czy wpisane przez Ciebie login i hasło są poprawne. Pamiętaj aby w polu login nie wpisywać całego adresu, lecz samą nazwe konta. Zwróć także uwagę na nieumyślne literówki oraz duże i małe litery. Sprawdź czy nie masz włączonego klawisza Caps Lock. Upewnij się czy wpisujesz na pewno hasło do tego loginu. Pamiętaj, że adres e-mail nie może mieć polskich znaków typu ( ś, ę, ć, ł itd.)

Zapomniałem hasło

W sytuacji, gdy nie pamiętasz hasła do konta pocztowego, kliknij Tutaj, po podaniu loginu bądź adresu mailowego i naciśnięciu przycisku "Przypomnij" hasło zostanie przesłane na podany przy rejestracji adres mailowy.

Zmiana danych profilowych

Jeżeli chcesz uaktualnić dane podane podczas zapisywania do Benefia24.pl wejdź na www.benefia24.pl. Po zalogowaniu się do swojego konta kliknij znajdujący się po prawej stronie link "Moje konto" a następnie wprowadź zmiany.

Aktywacja konta

Po wypełnieniu formularza z danymi osobowymi jest przycisk „Wyślij”. Po jego kliknięciu pojawia się na informacja o poprawnym założeniu konta w serwisie Benefia24.pl.

Czy mogę zmienić login?

Jedyny sposób na zmianę loginu to założenie nowego konta. Możesz oczywiście dalej korzystać ze starego konta lub nie logować się na nie.

Jak zmienić hasło do konta?

Po zalogowaniu się na konto przejdź do zakładki Moje konto . Tutaj postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawionymi poniżej: 1. W pole Hasło wpisz swoje nowe hasło. 2. W pole Powtórz hasło wpisz ponownie nowe hasło (identyczne jak w polu Hasło). 3. Naciśnij przycisk Dalej, które znajduje się pod tabelą z lewej strony serwisu 4. Potwierdź zmiany, naciskając przycisk Zapisz.

Jak i gdzie mogę zgłosić szkodę?

Szczegółowe informacje na ten temat uzyskasz tutaj: https://www.benefia24.pl/ubezpieczenie-samochodu-oc-ac-nnw-assistance/opis Formularze zgłoszenia szkód znajdziesz tu: - formularz zgłoszenia szkody - eMoto https://www.benefia24.pl/ubezpieczenia24/doc/zgloszenie_szkody.pdf - formularz zgłoszenia szkody na osobie - eMoto https://www.benefia24.pl/ubezpieczenia24/doc/zgloszenie_szkody_osobowej.pdf

Jak mogę zrezygnować z wykupionego ubezpieczenia AC, NNW, Assistance?

W okresie 30 dni, licząc od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, masz prawo od niej odstąpić. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Cię z obowiązku opłacenia składki za okres, w jakim Towarzystwo udzielało ochrony ubezpieczeniowej. Wypowiedzieć umowę ubezpieczenia należy na piśmie na adres: COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group S.A. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia Assistance?

W wypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia Towarzystwu przysługuje jedynie część składki odpowiadająca okresowi trwania jego odpowiedzialności. Pozostałą część składki, po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 20% Towarzystwo zwraca Ubezpieczającemu. Zwrot składki nie przysługuje, jeżeli w czasie trwania odpowiedzialności Towarzystwa wystąpiło zdarzenie skutkujące odpowiedzialnością Towarzystwa. Jeżeli pojazd został wyrejestrowany w wyniku utraty lub kasacji przed rozpoczęciem okresu odpowiedzialności Towarzystwa, przysługuje Ci zwrot całości uiszczonej przez niego składki, bez potrącenia kosztów manipulacyjnych.

Gdzie mogę się zapoznać z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia?

Warunki ubezpieczenia OC określone ustawą są takie same dla wszystkich. Treść pozostałych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia znajdziesz w zakładce OWU:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia eMoto

Jaki samochód mogę ubezpieczyć w Benefia24.pl?

Samochód osobowy, dostawczy oraz samochód terenowy. Nie możesz jednak ubezpieczyć pojazdu używanego do: - nauki jazdy, - wynajmu zarobkowego krótkoterminowego, - przewożenia przesyłek kurierskich i ekspresowych, - jazd próbnych, testujących lub jako rekwizyt, - rajdów, treningów - taxi.

Brak możliwości ubezpieczenia marek Fiat, Alfa Romeo, Lancia

Serwis Benefia24.pl pakiet eMoto nie obejmuje ochroną pojazdów marek, które należą do grupy Fiata. Z uwagi na ścisłą współpracę COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z grupą FIAT posiadamy specjalną ofertę ubezpieczeń samochodów tych marek dostępną w tradycyjnym kanale sprzedaży - w salonach samochodowych sprzedających pojazdy ww. marek. Na stronie www.benefia.pl w zakładce "Sieć sprzedaży" są informacje o adresach salonów, w których można kupić ubezpieczenie dla swojego auta.

Kto może kupić ubezpieczenie samochodowe w Benefia24.pl?

Ubezpieczyć samochód mogą obywatele polscy - osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami pojazdów zarejestrowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Czy zakup ubezpieczenia AC, NNW lub Assistance jest obowiązkowy?

Nie.

Czy mogę zakupić ubezpieczenie AC, NNW bądź Assistance bez wykupienia ubezpieczenia OC?

Nie, ubezpieczenia te oferujemy klientom, którzy zawarli co najmniej umowę OC.

Czy muszę się zalogować, aby móc skalkulować składkę?

Nie, kalkulacja składki pakietowego ubezpieczenia komunikacyjnego eMoto możliwa jest bez konieczności posiadania własnego konta w systemie i logowania.

Czy mogę zapisać lub wysłać kalkulację na adres e-mail?

Tak, po zakończeniu kalkulacji, Klient może ją przesłać na swój adres e-mail lub zapisać na swoim indywidualnym koncie w serwisie Benefia24.pl (jeśli Klient jest zalogowany, wszystkie zakończone kalkulacje zapisują się automatycznie).

Czy mogę kupić polisę bez konieczności logowania się?

Nie, korzystanie z zakładki "Kup polisę" wymaga zalogowania do serwisu Benefia24.pl

Co to jest udział własny w szkodach AC?

Udział własny - zawarta w umowie ubezpieczenia suma pieniężna określona kwotowo lub procentowo, o którą pomniejszana jest wysokość odszkodowania. Przy zawieraniu umowy w kalkulatorze została domyślnie ustawiona opcja "Nie". Oznacza to, że udział własny jest zniesiony i odszkodowanie zostanie wypłacone w pełnej wysokości (z wyjątkiem potrąceń, o których mowa w ogólnych warunkach ubezpieczenia). W przypadku zmiany opcji na "Tak" umowa zostanie zawarta z 10% udziałem własnym w każdej szkodzie. Spowoduje to obniżenie ceny polisy, ale będzie oznaczać także, że każde odszkodowanie zostanie odpowiednio pomniejszone

Co to jest amortyzacja części w szkodach AC?

Amortyzacja części oznacza potrącenie z cen części zamiennych, które zostały zakwalifikowane do wymiany. Przy zawieraniu umowy w kalkulatorze została domyślnie ustawiona opcja "Tak". Oznacza to, że amortyzacja części jest zniesiona i odszkodowanie za naprawę pojazdu zostanie wypłacone w pełnej wysokości (z wyjątkiem potrąceń, o których mowa w ogólnych warunkach ubezpieczenia). W przypadku zmiany opcji na "Nie" umowa zostanie zawarta z potrąceniem amortyzacji części. Spowoduje to obniżenie ceny polisy, ale będzie oznaczać także, że z kwoty odszkodowania za naprawę pojazdu zostanie potrącony odpowiedni wskaźnik amortyzacji.

Jak określić sumę ubezpieczenia pojazdu w Autocasco?

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości rynkowej samochodu takiej marki, typu i roku produkcji jak Twój pojazd, z uwzględnieniem jego wyposażenia podstawowego, przebiegu i stanu technicznego w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia. Podana przez Ciebie suma ubezpieczenia samochodu zostanie sprawdzona przez serwis Benefia24.pl. Jeżeli pomiędzy wartością rynkową pojazdu, a podaną przez Ciebie sumą ubezpieczenia samochodu jest rozbieżność, na ekranie pojawi się jeden z dwóch komunikatów: - "Podana wartość jest zbyt niska" - "Podana wartość jest zbyt wysoka" należy zgodnie z komunikatem podać większą niż niższą wartość. Wartości pojazdów w serwisie BENEFIA24.pl są ustalane w oparciu o aktualne ceny rynkowe i aktualizowane co najmniej raz w miesiącu.

Co należy do wyposażenia podstawowego pojazdu?

Do wyposażenia podstawowego należy sprzęt i urządzenia przewidziane przepisami prawa o ruchu drogowym jako niezbędne do utrzymania i używania pojazdu, a także: 1) wyposażenie służące bezpieczeństwu jazdy, 2) wyposażenie służące zabezpieczeniu pojazdu przed kradzieżą i pożarem, 3) wyposażenie będące seryjnym, fabrycznym wyposażeniem danego modelu pojazdu wraz z fabrycznym wyposażeniem dodatkowym, 4) elementy instalacji gazowej, w którą wyposażony jest fabrycznie pojazd, jeżeli jest ona wykonana zgodnie z zasadami wiedzy i techniki, a następnie pojazd został dopuszczony do ruchu zgodnie z wpisem dokonanym w dowodzie rejestracyjnym przez właściwe organy. Do wyposażenia, o którym mowa powyżej nie zalicza się wyposażenia montowanego po dokonaniu sprzedaży fabrycznie nowego pojazdu.

Suma ubezpieczenia NNW

Umowę ubezpieczenia możesz zawrzeć według jednego z poniższych wariantów: - wariant I z sumą ubezpieczenia 5.000,00 zł - wariant II z sumą ubezpieczenia 10.000,00 zł - wariant III z sumą ubezpieczenia 20.000,00 zł Oznacza to, że w przypadku 100% uszczerbku na zdrowiu zostanie wypłacona cała wartość sumy ubezpieczenia w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia.

Od kiedy rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego przez Ciebie we wniosku ubezpieczeniowym. Dla pojazdów używanych data początku odpowiedzialności może nastąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od daty zawarcia umowy ubezpieczenia.

W jaki sposób mogę zapłacić za polisę?

Zapłata za polisę odbywa się poprzez centrum bezpiecznych płatności elektronicznych - obsługiwane są wszystkie popularne w Polsce formy zapłaty (karta płatnicza, przelew z banku elektronicznego, przelew standardowy, przekaz pocztowy).

Czy mogę zapłacić w ratach?

Ubezpieczenie OC, NNW, ASS są płatne jednorazowo. Ubezpieczenie AC można opłacić w dwóch równych ratach. Zwyżka składki z tytułu ratalnej płatności wynosi 5%. Termin płatności rat składki jest określony w polisie.

W jaki sposób otrzymam polisę ubezpieczeniową?

Niezależnie od możliwości wydruku zawartej polisy ze stron serwisu Benefia24.pl, każdemu Klientowi zostaną przesłane 2 egzemplarze papierowych wersji polisy wraz z wnioskiem. Jeden z kompletów musisz podpisać i niezwłocznie do nas odesłać w załączonej kopercie zwrotnej. Opłata pocztowa jest przeniesiona na nas. Nie odesłanie w terminie 7 dni podpisanej polisy i wniosku będzie oznaczało brak akceptacji zawarcia umowy ubezpieczenia, a tym samym brak odpowiedzialności COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

W jaki sposób otrzymam potwierdzenie zawarcia polisy ubezpieczeniowej?

Po pozytywnej autoryzacji płatności otrzymasz dwie wiadomości e-mail: - potwierdzającą autoryzację płatności w PayU S.A., - potwierdzającą wygenerowanie polisy w Benefia24.pl. Dodatkowo po potwierdzeniu wygenerowania polisy - możesz ją wydrukować z serwisu Benefia24.pl korzystając z funkcji "Moje polisy".