eMoto

Pakiet ubezpieczeń eMoto

zapewnia ochronę w następującym zakresie:

 • Odpowiedzialności Cywilnej posiadacza pojazdu (OC)
 • Autocasco pojazdu (AC)
 • Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierującego i pasażerów pojazdu (NNW)
 • Pomocy osobom, które popadły w trudności w czasie podróży pojazdem - Assistance (ASS)
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu

Polisa zabezpiecza odpowiedzialność cywilną każdej osoby, która podczas kierowania pojazdem w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę ruchem tego pojazdu.

Umowę ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy.

Ubezpieczenie Autocasco - wariant rozszerzony

Ubezpieczenie autocasco chroni pojazd wraz z wyposażeniem podstawowym (fabrycznym) od następujących zdarzeń:

 • zderzenia z innym pojazdem,
 • zderzenia z osobami, zwierzętami lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem,
 • powodzi, zatopienia, gradobicia, uderzenia pioruna oraz działania innych sił przyrody pojawiających się nagle,
 • pożaru, wybuchu,
 • nagłego działania na pojazd zewnętrznego czynnika termicznego lub chemicznego,
 • uszkodzenia przez osoby trzecie,
 • utraty pojazdu, wyposażenia podstawowego albo ich części wskutek kradzieży, włamania lub rozboju.

Jednym z warunków zawarcia umowy jest zamontowanie odpowiedniego zabezpieczenia przeciwkradzieżowego z listy urządzeń wymienionych tutaj »

Oprócz zabezpieczeń wymienionych w liście honorowane są również zabezpieczenie zamontowane fabrycznie.

W zależności od wartości i rodzaju pojazdu wymagane są następujące zabezpieczenia:

 • samochody osobowe o wartości do 40 000 PLN - minimum jedno z następujących urządzeń: immobiliser, auto alarm, mechaniczna skrzynia blokada skrzyni biegów,
 • samochody osobowe o wartości powyżej 40 000 PLN - minimum dwa urządzenia przeciwkradzieżowe wymienione powyżej.

Zaletami tego ubezpieczenia są między innymi:

 • brak konieczności doubezpieczenia pojazdu po wypłacie odszkodowania,
 • brak potrąceń amortyzacji części zakwalifikowanych do wymiany.

Umowę można zawrzeć z 10% udziałem własnym w każdej szkodzie oraz potrąceniami części zakwalifikowanych do wymiany, co spowoduje obniżenie ceny polisy.

Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe na terenie Europy, a także Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe podczas ruchu pojazdu, polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia, jeżeli powodują trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego.

Ubezpieczeniem objęte są również następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe:

 • podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu,
 • bezpośrednio przy jego załadunku lub wyładunku,
 • w trakcie postoju i naprawy pojazdu na trasie jazdy,
 • wskutek pożaru lub wybuchu tego pojazdu.

Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe na terenie Europy a także Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu.

Umowę ubezpieczenia można zawrzeć w jednym z trzech wariantów w zależności od wartości sumy ubezpieczenia to znaczy:

 • 20.000 PLN
 • 50.000 PLN
Ubezpieczenie Assistance

Przedmiotem ubezpieczenia jest pomoc osobom, które popadły w trudności w czasie podróży pojazdem w związku z awarią, wypadkiem, kradzieżą lub unieruchomieniem pojazdu.

W ramach tego ubezpieczenia oferujemy:

 • naprawę pojazdu na trasie
 • holowanie pojazdu do najbliższego warsztatuoraz w zależności od wyboru ubezpieczającego:
 • wynajem pojazdu zastępczego na czas naprawy (maksymalnie 3 dni)
 • przewóz ubezpieczonych do miejsca podróży lub zamieszkania
 • zakwaterowanie w hotelu na czas naprawy pojazdu

W zależności od potrzeb udzielamy zaliczki gotówkowej oraz dostarczamy części zamienne (dotyczy szkód poza granicami Polski).

Ponadto oferujemy doprowadzenie naprawionego pojazdu do miejsca wskazanego przez ubezpieczającego lub finansujemy powrót ubezpieczającego w celu odbioru pojazdu po naprawie.

Zaletami tego ubezpieczenia są między innymi:

 • cena - relatywnie niska w stosunku do oferowanych świadczeń,
 • brak limitu odległości od miejsca zdarzenia,
 • szeroki zakres terytorialny,
 • szeroki zakres świadczeń,
 • sieć wyspecjalizowanych holowników i warsztatów na terenie całej Europy,
 • szybka, profesjonalna obsługa.