Kalkulator

Ubezpieczony w dniu zwierania umowy musi przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


Wariant

Podstawowy

Koszty Leczenia
60 000 EUR
Koszty Leczenia stomatologicznego
NNW
10 000 PLN
OC
25 000 PLN
Bagaż podróżny
1 000 PLN
Assistance
TAK

Wariant

Standardowy

Koszty Leczenia
80 000 EUR
Koszty Leczenia stomatologicznego
NNW
10 000 PLN
OC
50 000 PLN
Bagaż podróżny
2 000 PLN
Assistance
TAK

Wariant

Luksusowy

Koszty Leczenia
100 000 EUR
Koszty Leczenia stomatologicznego
Koszty ratownictwa i poszukiwania
NNW
20 000 PLN
OC
100 000 PLN
Bagaż podróżny
4 000 PLN
Assistance
TAK


Data początku
Podaj datę od kiedy ma obowiązywać Twoje ubezpieczenie.
Data końca
Podaj datę do kiedy ma obowiązywać Twoje ubezpieczenie.
Liczba dni:
Liczba dni w których obowiązuje ochrona ubezpieczeniowa.
Liczba osób w wieku do 65lat
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Jakiś tip może tu jakby ktoś chciał ilość osób
Liczba osób w wieku powyżej 65 lat
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Jakiś tip może tu jakby ktoś chciał ilość osób
Zakres terytorialny
Zakres terytorialny
Europa i kraje basenu morza śródziemnego
to jest tip europy
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe na terytoriach państw europejskich wraz z terytoriami wszystkich krajów położonych w basenie Morza Śródziemnego i Wyspy Kanaryjskie.
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia

Podejmowanie lub wykonywanie pracy fizycznej
TAK
NIE
Praca fizyczna tj. czynności wykonywane w celu zarobkowym, które opierają się głównie na sile mięśni i umiejętnościach praktycznych bez względu na podstawę prawną zatrudnienia.
Uprawianie sportów zimowych
TAK
NIE
Amatorskie uprawianie sportu tj.forma aktywności fizycznej, której celem jest odpoczynek, rozrywka i odnowa sił psychofizycznych.
Sporty zimowe m.in. narciarstwo, snowboard, saneczkarstwo, łyżwiarstwo oraz inne sporty, do których uprawiania konieczne są warunki zimowe.
Sporty motorowodne m.in. jazda na skuterze wodnym, nartach wodnych i inne sporty wodne, w których wykorzystywane są pojazdy motorowodne.
Uprawianie sportów ekstremalnych
TAK
NIE
Jakiś tip może tu jakby ktoś chciał sport
Zawodowe uprawianie sportu
TAK
NIE
Jakiś tip może tu jakby ktoś chciał sport
Wariant ubezpieczenia

Koszty leczenia
TAK
NIE
Zakresem ubezpieczenia objęte są koszty leczenia poniesione przez Ubezpieczonego, który w okresie podróży musiał niezwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem albo nieszczęśliwym wypadkiem.
Następstwa nieszczęśliwych wypadków
TAK
NIE
Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków jakim Ubezpieczony uległ podczas podróży w trakcie trwania okresu ubezpieczenia.
Zakres ochrony obejmuje:
1. trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego;
2. śmierć Ubezpieczonego;
3. pokrycie kosztów wypożyczenia albo zakupu środków specjalnych;
4. pokrycie kosztów przekwalifikowania zawodowego Ubezpieczonego.
Odpowiedzialność cywilna
TAK
NIE
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa (odpowiedzialność cywilnoprawna wynikająca z czynu niedozwolonego) Ubezpieczonego w życiu prywatnym za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone podczas jego podróży osobom trzecim.
Bagaż podróżny
TAK
NIE
Przedmiotem ubezpieczenia jest należący do Ubezpieczonego bagaż podróżny, jeżeli znajduje się pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego albo gdy:
1. został powierzony zawodowemu przewoźnikowi do przewozu na podstawie dokumentu przewozowego;
2. został oddany za pokwitowaniem do przechowalni bagażu;
3. został umieszczony w zamkniętym pomieszczeniu w miejscu zakwaterowania Ubezpieczonego, za wyjątkiem namiotu;
4. został umieszczony w zamkniętym na zamek indywidualnym pomieszczeniu bagażowym na dworcu albo w hotelu;
5. został umieszczony w zamkniętym na zamek bagażniku pojazdu samochodowego, kabinie przyczepy samochodowej albo jednostki pływającej.
Przedmiotem ubezpieczenia są również koszty, jakie w wyniku opóźnienia bagażu o co najmniej 4 godziny, musiał ponieść Ubezpieczony podczas podróży na zakup niezbędnych przedmiotów codziennego użytku, które zastąpią przedmioty znajdujące się w bagażu podróżnym do 50% sumy ubezpieczenia bagażu na podstawie oryginałów rachunków zakupu.

Potrzebujesz pomocy?
Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji!

Przy telefonie

Biuro obsługi klienta Benefia24
czynne jest dla Państwa
pn-pt: 8:00 - 18:00

Zamów kontakt
z konsultantem

Przy telefonie
Wybierz temat rozmowy
x