Warianty

Ubezpieczenie eDom dostępne jest w trzech wariantach: ekonomicznym, standardowym i luksusowym, które różnią się zakresem oferowanej ochrony oraz wysokością limitów odpowiedzialności dla danego ubezpieczenia.

Zakresem odpowiedzialności objęte są następujące rodzaje ubezpieczeń:
 • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rozboju
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • ubezpieczenie home assistance
 • ubezpieczenie medical assistance
Warunkiem koniecznym zawarcia umowy ubezpieczenia jest ubezpieczenie mieszkania lub domu mieszkalnego, stałych elementów mieszkania lub domu mieszkalnego bądź ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz opłacenie dodatkowej składki.

Dla każdego z przedstawionych powyżej rodzajów ubezpieczeń (z wyłączeniem ryzyka: home assistance i medical assistance), ubezpieczenie może zostać zawarte w odmiennym wariancie ubezpieczenia.

Poniżej prezentujemy różnice w wariantach w podziale na ryzyka:

1. Ubezpieczenie mienia od ognia i inych zdarzeń losowych
Luksusowy Standardowy Ekonomiczny
Ubezpieczenie od skutków:
 • deszczu nawalnego
 • dymu
 • fali uderzeniowej
 • gradu
 • lawiny
 • osunięcia ziemi
 • pożaru
 • uderzenia pioruna
 • uderzenia pojazdu
 • upadku statku powietrznego
 • wybuchu
 • zalania
 • zalegania śniegu lub lodu
 • zapadania się ziemi
Za opłatą dodatkowej składki:
 • powodzi
 • przepięcia
 • trzęsienia ziemi
 • wandalizmu
 • aktów terroru

2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju
Luksusowy Standardowy Ekonomiczny
Odszkodowanie ustalene wg wartości rzeczywistej
 • kradzież z włamaniem
 • rozbój również podczas przeprowadzki
Odszkodowanie ustalene wg wartości odtworzeniowej ( nowej ):
 • zwrot kosztów wyrobienia skradzionych dokumentów
Odszkodowanie ustalene wg wartości odtworzeniowej ( nowej )
 • zwrot kosztów wymiany zamków z tyt. kradzieży kluczy poza miejscem ubezpieczenia
 • zwrot kosztów nadużycia telefonu
 • home assistance
 • Ubezpieczone są także rzeczy osobiste gości
Za opłatą dodatkowej składki:
 • rozbój poza miejscem ubezpieczenia

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
Luksusowy Standardowy Ekonomiczny
Suma ubezpieczenia - 15 000 zł
 • szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego osobom trzecim w związku z posiadaniem przedmiotu ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia - 30 000 zł
 • szkody wyrządzone osobom trzecim przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem czynności życia prywarnego
Suma ubezpieczenia -
od 40 000 zł do 200 000 zł
 • szkody wyrządzone osobom trzecim przez pomoc domową
Za opłatą dodatkowej składki:
 • szkody w wyniku uprawiania sportów ekstramalnych
 • szkody w wyniku posiadania łodzi, skuterów wodnych
 • szkody w wynajmowanym przez Ubezpieczającego mieszkaniu

4. Ubezpieczenie następst nieszczęśliwych wypadków
Luksusowy Standardowy Ekonomiczny
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków wymienionych w § 31 ust.3 pkt1) OWU
 • śmierć Ubezpieczonego w wyniku następst nieszczęśliwych wypadków
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków nie mniejszych niż 3%
 • śmierć Ubezpieczonego w wyniku następst nieszczęśliwych wypadków
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków nie mniejszych niż 1%
 • śmierć Ubezpieczonego w wyniku następst nieszczęśliwych wypadków
 • medical assistance