Likwidacja szkód

Jeżeli miałeś szkodę...

W przypadku zaistnienia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową niezwłocznie zgłoś szkodę pod numer (022) 212 20 30 czynny całą dobę.

W przypadku szkody assistance prosimy dzwonić na numer 0 800 120 053 lub z zagranicy oraz telefonu komórkowego (0048) 22 874 34 84

Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową rozpoczynamy postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia.

Kwotę należnego odszkodowania otrzymasz przelewem na konto bankowe w terminie do 30 dni od daty powiadomienia o szkodzie. Jeśli w tym terminie nie było możliwe ustalenie odpowiedzialności COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group lub określenie wysokości odszkodowania, kwota należnego odszkodowania zostaje wypłacona w terminie 14 dni od dnia wyjaśnienia okoliczności lub dostarczenia brakującej dokumentacji.