Ubezpieczenie Benefia Rodzina II

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych klientów przygotowaliśmy nowy produkt mieszkaniowy Benefia Rodzina II
Zakup ubezpieczenia
W celu zakupu ubezpieczenia mieszkania i domu, zapraszamy do kontaktuw godzinach 8:00 - 18:00 pod nr telefonu:
Benefia Rodzina II to pakiet, w ramach którego dostępne są następujące rodzaje ubezpieczeń:
 • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rozboju
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia lub pęknięcia
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od uszkodzeń
 • ubezpieczenie Home Assistance
 • ubezpieczenie Medical Assistance
Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie będące w posiadaniu Ubezpieczonego:
 • dom mieszkalny wraz ze stałymi elementami albo
 • mieszkanie i pomieszczenie gospodarcze wraz ze stałymi elementami oraz miejsce parkingowe
 • budynki gospodarcze wraz ze stałymi elementami
 • budowle wraz ze stałymi elementami
 • ruchomości domowe
Nasza oferta pozwala także objąć ochroną ubezpieczeniową nieruchomość w czasie budowy.

Ubezpieczony: wyłącznie osoba fizyczna będąca właścicielem lub najemcą mieszkania lub domu mieszkalnego

Okres ubezpieczenia:
umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na 12, 24 lub 36 miesięcy.

Składka ubezpieczeniowa może być płatna jednorazowo lub w ratach w zależności od wysokości składki.

Zgłaszanie szkód: Zgłaszanie reklamacji:
Reklamacja może zostać złożona w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie obowiązków jest obsługa klientów. Reklamacja może zostać złożona w formie:
 • pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma złożonego osobiście w siedzibie Towarzystwa lub w jednostce terenowej wskazanej powyżej;
 • ustnej – telefonicznie na numer telefonu 22 501 61 00,
 • ustnie do protokołu, podczas wizyty w siedzibie Towarzystwa lub jednostce wskazanej powyżej - wyłącznie w przypadku Ubezpieczającego, Ubezpieczonego oraz uprawnionego z umowy ubezpieczenia będącego osobą fizyczną;
 • elektronicznej, pocztą elektroniczną kierowaną na adres e-mail reklamacje@compensa.pl - wyłącznie w przypadku Ubezpieczającego, Ubezpieczonego oraz uprawnionego z umowy ubezpieczenia będącego osobą fizyczną.
Niezbędne dane do zawarcia umowy ubezpieczenia:
 • imię i nazwisko (nazwa firmy), adres zamieszkania (siedziba firmy), PESEL (NIP i REGON) Ubezpieczającego,
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL Ubezpieczonego,
 • miejsce ubezpieczenia (adres zgłoszonej do ubezpieczenia lokalizacji),
 • okres ubezpieczenia,
 • przedmiot i zakres ubezpieczenia,
 • sumy ubezpieczenia w rozbiciu na poszczególne przedmioty ubezpieczenia,
 • informacje o przebiegu ubezpieczeń u poprzednich Ubezpieczycieli (okres ubezpieczenia wraz z ilością szkód w danym okresie)