eDom

Ubezpieczenie eDom

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych Klientów oferujemy Państwu pakiet ubezpieczeń majątkowych i osobowych eDom, który zapewni Ubezpieczonemu i osobom bliskim z którymi prowadzi on wspólne gospodarstwo domowe ochronę od nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń.

Oblicz składkę w 2 minuty

Przejdź do kalkulatora
Podstawowe informacje o produkcie.

Ubezpieczony: osoba fizyczna.

Rodzaje ubezpieczeń wchodzących w skład pakietu eDom:
 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju,
 • ubezpieczenie oszkleń,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • bezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • ubezpieczenie home assistance.

Warianty ubezpieczenia:
Ubezpieczenie eDom dostępne jest w trzech wariantach:
 • ekonomicznym,
 • standardowym,
 • luksusowym.

Warianty ubezpieczenia różnią się między sobą zakresem udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i wysokością limitów odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

Warunkiem koniecznym zawarcia umowy ubezpieczenia jest ubezpieczenie mieszkania lub domu jednorodzinnego lub mienia ruchomego od ognia i innych zdarzeń losowych.

Okres ubezpieczenia:
umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na 12, 24 lub 36 miesięcy.

Składka ubezpieczeniowa:
płatna jednorazowo lub w ratach w zależności od wysokości składki.

Niezbędne dane do zawarcia umowy ubezpieczenia:
 • imię i nazwisko (nazwa firmy), adres zamieszkania (siedziba firmy), PESEL (NIP i REGON) Ubezpieczającego,
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL Ubezpieczonego,
 • miejsce ubezpieczenia (adres zgłoszonej do ubezpieczenia lokalizacji),
 • okres ubezpieczenia,
 • przedmiot i zakres ubezpieczenia,
 • sumy ubezpieczenia w rozbiciu na przedmiot ubezpieczenia,
 • informacje o przebiegu ubezpieczeń u poprzednich Ubezpieczycieli (okres ubezpieczenia wraz z ilością szkód w danym okresie).

Zainteresowanych ofertą ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, następstw nieszczęśliwych wypadków i home assistance na warunkach odmiennych od proponowanych w pakiecie eDom prosimy o kontakt: majatek@benefia.pl

Zgłaszanie szkód
 • ubezpieczenia majątkowe 0 22 212 20 30 lub 0 801 080 300
 • ubezpieczenia assistance 22 295 82 07